26:47
24:43
06:47
03:24
17:59
04:15
06:57
06:15
08:00
15:54
29:14
08:00
07:28
05:41
05:58
08:00
03:01
05:11
25:48
05:00
28:31
05:00
15:54
07:00
10:10
11:18
23:28
05:00
08:01
07:11
08:38
08:13
06:00
08:00
06:28
27:59
13:01
08:00
11:15
25:00
25:39
06:00
05:03
06:06
04:00
24:52
09:10
35:17
13:52
08:00
26:36
08:00
33:30
11:16
06:00
14:46
05:01
34:16
04:34
03:00
06:06
12:29
06:15
23:37
03:10
03:13
18:23
08:01
24:40
47:13
05:16
06:10
04:32
12:23
07:53
06:09
04:45
34:28
06:19
17:37
05:41
06:59
14:19
13:22
10:57
09:22
08:00
05:06
03:33
23:42
05:14
26:46
06:25
05:21
06:27
05:57
29:34
03:00
04:37
12:00
11:06
16:09
05:16
07:00
09:00
08:00
06:15
08:00
04:54
09:13
06:30
16:34
13:38
06:15
07:00
06:26
06:15
12:16
04:36
06:08
32:52
06:00
11:00
05:38
17:20
27:21
18:35
07:17
10:10
07:57
06:15
08:00
03:56
05:00
07:01
04:40
15:10
07:00
24:44
05:58
07:59
06:11
07:02
08:22
14:06
05:10
09:08
39:35
36:28
05:55
06:10
11:31
06:11
04:50
05:06
06:15
08:12
06:15
06:13
05:30
06:13
17:24
20:22
04:57
08:00
10:18
07:00
10:00
08:00
11:13
04:55
04:46
05:09
06:17
06:57
07:10
12:00
06:30
25:58
03:00
11:03
08:42
06:00
12:30
05:16
08:22
06:30
07:00
05:16
06:50
10:43
05:59
04:18
08:00
13:57
08:43
32:46
05:00
05:53
06:30
07:58
08:00
08:12
07:59
38:37
07:00
10:00
04:16
06:06
05:00
12:47
13:32
03:43
05:18
10:03
34:02
31:12
12:42
07:56
07:07
10:00
05:41
20:35
47:49
04:15
05:01
08:00
06:15
05:17
05:01
02:55
04:44
08:00
04:44
06:42
04:49
05:59
06:58
07:00
04:26

ஆபாச பிரிவுகள்